Regulamin

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach/kursach/warsztatach Akademii Miksologii i Doradztwa Gastronomicznego:
z dnia 01 stycznia 2013 roku.

§1
Postanowienia ogólne

1. Uczestnikiem szkoleń organizowanych przez Cocktail Concept Akademia Miksologii i Doradztwa Gastronomicznego ( CCAMiDG Magdalena Parfianowicz) zwanego dalej Organizatorem, może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia, niezależnie od posiadanego wykształcenia czy miejsca zamieszkania.
2. Regulamin określa ogólne zasady organizacji i tok szkoleń oraz związane z nimi prawa i obowiązki Uczestników szkoleń.
3. Regulamin ustala ogólne zasady rejestracji Uczestników na szkolenia organizowane przez Organizatora.

§2
Szkolenia

1. Szczegółowa oferta szkoleniowa Organizatora dostępna jest na stronie internetowej www.cocktailconcept.com
2. Organizator zobowiązany jest do zapewnienia:
- kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć;
- sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji programu szkolenia(w przypadku szkoleń/kursów/warsztatów indywidualnych);
- dodatkowych świadczeń w zależności od szkolenia, zapisanych pod opisem szkolenia, na stronie internetowej Organizatora www.cocktailconcept.com, takich jak przerwy kawowe, materiały piśmiennicze i szkoleniowe.
3. Szkolenia są prowadzone według autorskich programów pracowników Organizatora, przedstawionych w opisach szkolenia na stronie internetowej Organizatora.
4. Szkolenia prowadzone są dla grup od 4 do 10 osób (w przypadku szkolenia zamkniętego do 15 osób).
5. Szkolenia są odpłatne.
6. Uczestnik otrzymuje prestiżowy dyplom zaświadczający o uczestnictwie w szkoleniu oraz certyfikat w języku angielskim.

§3
Promocje

1. Dostępne promocje:
A. „Pakiety zniżkowe”:
Dostępne pakiety:
- 5% na 2 dowolne szkolenia
- 10% na 3 dowolne szkolenia
- 15% na 4 dowolne szkolenia
Aby wziąć udział w promocji należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie www.cocktailconcept.com, na wybrane szkolenie;
W polu „Wiadomość” formularza należy wpisać wszystkie szkolenia, w których uczestnik wyraża chęć wzięcia udziału (nazwa, miasto i termin). Opłata za wszystkie szkolenia wchodzące w skład pakietu musi zostać dokonana na podstawie faktury pro forma przed rozpoczęciem pierwszego ze szkoleń;
B. „5% zniżki dla uczestnika, który polubi nas na Facebook’u”:
Aby wziąć udział w promocji należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie www.cocktIconcept.com, na dowolne szkolenie;
W polu „Wiadomość” formularza należy wpisać dane uczestnika (imię, nazwisko, telefon komórkowy oraz adres mailowy) z dopiskiem „FanPage”;
2.Promocje nie wiążą się z innymi zniżkami i promocjami.

§4
Rejestracja na szkolenia

1. O przyjęcie na szkolenia mogą ubiegać się osoby spełniające warunki określone w §1.
2. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń oraz terminowe uiszczenie opłaty za szkolenie.
3. Zgłoszenia na szkolenia są przyjmowane przy pomocy elektronicznych formularzy zgłoszeniowych, dostępnych poprzez stronę internetową www.cocktailconcept.com.
4. Uczestnik jest zobowiązany wnieść stosowną opłatę za wybrane szkolenie, najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia (osoby zgłaszające się na szkolenie po tym terminie zobowiązane są wnieść stosowną opłatę na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury pro forma, wysyłanej na podany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy).
5. Opłatę należy wpłacić na konto:
Multibank
42 1140 2017 0000 4102 1297 7379
Nazwa odbiorcy: COCKTAIL CONCEPT AKADEMIA MIKSOLOGII I DORADZTWA GASTRONOMICZNEGO MAGDALENA PARFIANOWICZ
Adres odbiorcy: Dębowiec 15, 86 – 070 Dąbrowa Chełmińska
Tytuł przelewu: imię i nazwisko Uczestnika oraz nazwę i termin szkolenia
6. W przypadku niewniesienia opłaty w ustalonym terminie Uczestnik zostaje skreślony z listy uczestników.

§5
Zasady rezygnacji ze szkolenia

1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać drogą mailową na adres biuro@cocktailconcept.com
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu wcześniej niż 14 dni przed terminem szkolenia Uczestnikowi zwracana jest cała wpłacona kwota, 14 – 7 dni 70% wpłaconej kwoty. Wpłacona kwota nie jest zwracana w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed terminem szkolenia.
3. Osoba, która zrezygnowała ze szkolenia nie otrzymuje dyplomu uczestnictwa ani żadnych innych świadczeń zawartych w programie szkolenia.
4. W przypadku, gdy szkolenie zostaje odwołane z winy Organizatora Uczestnikom przysługuje zwrot całej wpłaconej kwoty.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu lub zmiany terminu w przypadku, gdy nie zbierze się grupa minimum 4 osób. W takiej sytuacji Uczestnik decyduje czy chce zapisać się na inny termin czy odebrać całą wpłaconą kwotę i informuje o wyborze Organizatora drogą mailową na adres biuro@cocktailconcept.com

§6
Organizator nie jest płatnikiem podatku VAT.

§7
Zasady współpracy z firmami

Jeżeli firma chciałaby wysłać większą grupę pracowników to powinna zarezerwować szkolenie zamknięte, specjalnie dostosowane do jej specyfiki i potrzeb pracowników. W przypadku szkoleń zamkniętych prosimy o kontakt z p. Magdaleną Parfianowicz, biuro@cocktailconcept.com, (+48)508 94 95 38.